Vojenské mapy speciální 1:75 000

Nabízíme vojenské mapy speciální i generální v různých vydáních od roku 1880-1950, v různých kvalitách, volné i podlepené, v cenách od 45,- Kč

Klad listů speciální mapy pro území České republiky

Klad specialek

Mapy vojenské speciální - historie

Po prohrané prusko-rakouské válce roku 1866 přistoupila dvorská kancelář prostřednictvím Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni ke III. vojenskému mapování, aby vyhověla požadavkům armády a to především  dělostřelectva na přesné mapy,  dalším důvodem byla i nastupující industrializace, výstavby silnic, železnic, továren, bourání hradeb, splavování řek atd .

           III. vojenské mapování bylo zahájeno v roce 1870  v habsburské monarchii  a to v metrické míře. Kartografické zobrazení používalo Besselův elipsoid a Sanson-Flamsteedovu polyedrickou projekci, jadranský výškový systém a rovinné souřadnicové systémy Gusterberg a Sv. Štěpán. Na Moravě a ve Slezsku započalo již 1876, ukončeno bylo roku 1878, resp. 1877. V Čechách probíhalo 1877 - 1880, kdežto na Slovensku v letech 1875 - 1884. Po r.1885 bylo uvažováno o reambulaci tohoto mapového díla, bylo však od ní upuštěno a v r.1895 bylo zahájeno tzv. IV. vojenské mapování, které však  z území bývalého ČSR zasáhlo pouze část Slovenska (zmapováno asi 250 km2 z oblasti Vysokých Tater).

List mapy speciální představuje samostatnou průmětnu příslušné části zemského povrchu o rozměru 30´ zeměpisné šířky a 15´ zeměpisné délky (vztažené k poledníku Ferro) pro Sanson - Flamsteedovo zobrazení (neboli zobrazení polyedrické). Polohopis map byl zobrazen pomocí smluvených značek, výškopis pak upravenou Lehmannovou šrafurou. Významné body (kostely, křižovatky, soutoky vod, vrcholy hor a sedla) byly označeny výškovými kótami a na mapách se objevil i orientační zákres 100metrových vrstevnic. Rukopisné originály topografických sekcí byly jedenáctibarevné, odvozená mapa 1 : 75 000 se však tiskla pouze jednobarevně, tj. pouze v černobílém provedení. Při tisku se upustilo od mědirytu, která byla nahrazena fotolitografií. Jeden list speciální mapy zobrazuje plochu cca  1 000 km2.     Při číslování listů speciální mapy se uvadí čtyřciferné označení, kde první dvě číslice značí vrstvu, poslední dvě sloupec.

 

Zpět